SPÓŁDZIELNIA UCZNIOWSKA

 

 

 

Spółdzielnia Uczniowska „GROSIK”

w Zespole Szkół w Januszkowicach

 

 

  W listopadzie 2008 r. przeorganizowano dotychczasowy sklepik w Statutową Spółdzielnie Uczniowską, której opiekunką została pani mgr Barbara Szczucińska.
W tym też czasie mogliśmy świętować otwarcie nowego pomieszczenia na sklepik szkolny, który został wyposażony w pozyskane od sponsorów regały i półki oraz ladę wykonaną bezpłatnie przez jednego z rodziców.
Obecnie sprzedaż w sklepiku prowadzą uczniowie klasy VII. Sklepik umożliwia uczniom w czasie przerw dokonania drobnych zakupów takich jak: napoje, słodycze, przybory szkolne oraz podstawowe artykuły papiernicze i higieniczne.
Zyski ze sklepiku w głównej mierze przeznaczane są na cele szkolne. Z funduszy wypracowanych w sklepiku Spółdzielnia Uczniowska sponsoruje zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach organizowanych na terenie naszego zespołu, dopłaca do wycieczek i wyjazdów uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej, finansuje zakup materiałów przeznaczonych na dekoracje szkolne. Spółdzielnia Uczniowska przygotowuje młodzież do odpowiedzialnej i uczciwej pracy w zespole, wskazuje pracę jako wartość przynoszącą korzyści całej społeczności szkolnej.

 

 

 

 

 

O SPÓŁDZIELNI

 

SPÓŁDZIELNIA UCZNIOWSKA jest organizacją uczniów, prowadzoną przez nich samodzielnie pod opieką opiekuna. Działa na podstawie statutu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie lub członków założycieli. Spółdzielnią kieruje Rada Nadzorcza, a podejmowane decyzje wprowadza w życie Zarząd Spółdzielni. Nad właściwym przebiegiem prac SU czuwa Komisja Rewizyjna. Głównym celem działalności spółdzielni uczniowskiej jest propagowanie idei spółdzielczości polegającej na jednoczeniu indywidualnych działań dla wspólnego dobra.

 

 

 

 

PRAWA CZŁONKA SPÓŁDZIELNI

 

Członek spółdzielni ma prawo:

·        Korzystać z usług, urządzeń i świadczeń spółdzielni.

·        Brać udział w obradach Walnego Zgromadzenia.

·        Wybierać i być wybieranym do organów spółdzielni.

·        Zgłaszać swoje uwagi opiekunowi, Zarządowi lub Radzie Nadzorczej w sprawie doskonalenia działalności spółdzielni lub poszczególnych sekcji.

·        Po ukończeniu szkoły przenieść swój udział do innej spółdzielni i kontynuować działalność spółdzielczą.

 

 

 

 

OBOWIĄZKI CZŁONKA SPÓŁDZIELNI

 

Członek spółdzielni jest zobowiązany:

·        Stosować się do postanowień statutu i uchwał organów statutowych spółdzielni.

·        Wykonywać starannie prace wynikające z planu pracy lub sprawowanej funkcji oraz inne podjęte dobrowolnie.

·        Dbać o powierzone mu mienie społeczne.

 

 

 

 

STATUT SPÓŁDZIELNI

 

·        Zawiera regulacje dotyczące działalności spółdzielni.

·        Reguluje on kwestie związane z organizacją spółdzielni, stosunkiem członkostwa i wiele innych zagadnień.

·        Nie może być sprzeczny z ustawą. Jest uchwalony przez członków założycieli oraz może być zmieniony na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 głosów.