HISTORIA SZKOŁY

 

      Początki szkolnictwa w Januszkowicach sięgają drugiej połowy XIX wieku. W 1864 roku  powstała w wiosce tzw. szkoła trywialna o elementarnym poziomie nauczania. Jej pierwszym nauczycielem był Michał Pieniądz. Niestety, frekwencja w tej szkole była niska. Prawdopodobnie brak budynku spowodował, że szkoła ta upadła po trzech latach. Dzięki właścicielowi Januszkowic Stanisławowi Fihauserowi i zaangażowaniu mieszkańców w 1882 roku została oddana do użytku publicznego szkoła jednoklasowa o czterech oddziałach. Pierwszym jej kierownikiem i nauczycielem był Jan Adwent. Ponieważ do szkoły uczęszczało dość dużo dzieci, od 1904 roku zatrudniono drugiego nauczyciela w osobie Marii Pakówny.   

Kolejnym kierownikiem szkoły w Januszkowicach został Włodzimierz Kratyna, który pracował z nauczycielką Anną Michniak. Po jego rezygnacji od 1907 roku szkołą kierował Wilhelm Wrześniowski. Mieszkał po ślubie z Anną Michniak we dworze, a mieszkanie dla nauczyciela w szkole zostało zamienione na salę lekcyjną. W tym roku rozpoczęła swą działalność również szkoła w Opacionce, gdzie także pracowali państwo Wrześniowscy. Był to budynek drewniany o dwóch salach lekcyjnych. Młody kierownik troszczył się  o poziom wiedzy i moralności oraz był wielkim działaczem społecznym i niepodległościowym.

W 1922 roku nowym kierownikiem szkoły został Jan Kalita. Wraz z żoną Jadwigą, która była nauczycielką, wynajmowali dom u Julii i Piotra Szczucińskich. W jednej części mieszkali, a drugądwie izby przeznaczono na klasy. Od tej pory nauka odbywała się w Opacionce i w domu prywatnym. W 1935 roku z inicjatywy kierownika Kality mieszkańcy Januszkowic i Opacionki przystąpili do budowy wspólnego obiektu na miejscu starej szkółki. Wybudowano murowany budynek, kryty dachówką, w którym było cztery sale lekcyjne i duży korytarz przeznaczony na wychowanie fizyczne. W drugiej części znajdowało się mieszkanie dla kierownika szkoły. Obowiązywał 4-klasowy system kształcenia, ale około 50% młodzieży w wieku szkolnym nie uczęszczało na naukę.  Zimą brakowało w szkole opału, wiele dzieci nie miało ciepłej odzieży

 i obuwia.

 W czasie II wojny światowej , po kampanii wrześniowej, naukę wznowiono 15 listopada 1939 roku, a kierownictwo szkoły objęła Helena Deissenberg. Budynek szkolny został przejęty przez okupanta. Podczas wojny całkowitemu zniszczeniu uległa szkoła w Opacionce. W tym czasie nauka odbywała się w domach mieszkańców, a dzieci na zajęcia uczęszczały niesystematycznie. We wrześniu 1944 roku uczniowie nie rozpoczęli nauki szkolnej, gdyż w sierpniu wszyscy mieszkańcy Januszkowic i okolicznych miejscowości zostali wysiedleni ze względu na przebiegającą linię frontu. Część z nich została wywieziona na przymusowe roboty do Niemiec.

Po zakończonych działaniach wojennych naukę rozpoczęto już w marcu 1945 roku i trwała ona do 31 lipca 1945 roku. Kierownikiem szkoły został Adam Kowalski, który wraz z mieszkańcami przystąpił do odbudowy zniszczonej szkoły. Jednak remont budynku po wojnie nie był jedynym problemem. Brakowało przede wszystkim sal lekcyjnych. Nauka w tym czasie odbywała się w domach prywatnych i w budynku dworskim, którego właścicielami przed wojną byli: Mieczysław Midowicz i Władysław Deissenberg. Kadra nauczycielska została poszerzona do czterech osób. Byli to: kierownik szkoły - Adam Kowalski, nauczyciele: Kratzer Maria, Szybist Zofia, Sypień Zofia. Zaraz po wojnie wprowadzono naukę w pięciu klasach. Do klas normalnych uczęszczały także dzieci opóźnione w nauce wskutek okupacji i działań wojennych. Także dla dorosłych zorganizowano kursy czytania i pisania.

      W 1951 roku oddano do użytku nową siedmioklasową szkołę, w której zatrudniono siedmiu nauczycieli. Nauka odbywała się na dwie zmiany. Od 1962/63 roku szkołą w Januszkowicach krótko kierował Jan Burz. Po jego śmierci funkcję tę pełniła jego żona Teresa

  Od roku szkolnego 1965/66 uczniowie uczęszczali do ośmioklasowej szkoły podstawowej. Założono Spółdzielnię Uczniowską i zorganizowano pierwszą wycieczkę szkolną. Stanowisko dyrektora objął Andrzej Wodziński i sprawował tę funkcję do roku 1990. W celu podniesienia poziomu wykształcenia wśród mieszkańców w szkole były organizowane kursy wieczorowe dla dorosłych umożliwiające ukończenie klasy szóstej i siódmej.

 W latach siedemdziesiątych przy szkole w Januszkowicach powstało ognisko przedszkolne. Zajęcia odbywały się w prywatnym budynku, będącym własnością Marii i Zdzisława Szczucińskich,

a później w domu Marii i Andrzeja Mokrzyckich.

  W latach 1981 – 1983 budynek szkoły został rozbudowany o dodatkowe pomieszczenia służbowe, dwie sale dla oddziałów przedszkolnych, cztery klasy lekcyjne, łazienki, szatnie i pomieszczenia na pomoce dydaktyczne. W obejściu szkoły powstało boisko i plac zabaw. W nowych lepszych warunkach pracowali nauczyciele: Elżbieta Wodzińska, Maria Szczucińska, Maria Płaziak, Janina Kolbusz, Krystyna Zawiślak, Władysław Żygłowicz, Wanda Smalara(Jamróz), Barbara Szczucińska, Marcin Skocz, Małgorzata Stasiowska, Barbara Gustek(Bartula), Bogusława Chajec(Krajewska). Poprawa bazy materialnej placówki sprzyjała wysokiemu poziomowi nauczania oraz odpowiednim działaniom wychowawczym i opiekuńczym. W kolejnych latach do grona pedagogicznego dołączyli: Danuta Lechwar(Kaleta), Jan Palar, Barbara i Zbigniew Kowalscy.

 Od 1990 roku dyrektorem szkoły został  Marcin Skocz. W tym samym roku rozpoczął nauczanie religii w szkole ksiądz proboszcz Tadeusz Preis, do tej pory bowiem lekcje odbywały się w salce katechetycznej przy kościele w Januszkowicach. W związku z odejściem na zasłużoną emeryturę niektórych nauczycieli, pracę w szkole w Januszkowicach podjął  Gustaw Zięba, a w następnym roku  Celina Jedziniak(Węgrzyn) i  Jarosław Nycz. Zmiany kadrowe w szkole w latach 90-tych wiązały się również z przeniesieniem do innej placówki oświatowej nauczycieli. W związku z tym pracę w szkole w 1994 roku rozpoczął Paweł Wiejowski, a w następnych latach Katarzyna Pietrucha-Nowak i Marta Karmelita.

      W wyniku reformy oświatowej w 1999 roku został utworzony Zespół Szkół Ogólnokształcących, w skład którego weszły Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Januszkowicach. Od tego roku obowiązkowym językiem obcym w szkole stał się język niemiecki, którego uczył Stefan Kokoczka.  Do tego czasu uczniowie uczyli się języka rosyjskiego, a zajęcia te prowadziła Maria Płaziak. Wprowadzono również nowy przedmiot informatyka oraz powstała pierwsza pracownia komputerowa.

W związku z trudnościami lokalowymi, dzięki uporowi i wytrwałości dyrektora szkoły, mieszkańców oraz wsparciu władz gminy Brzostek wybudowane zostało nowe skrzydło szkoły, w którym mieści się sala gimnastyczna z zapleczem i sale gimnazjalne. W pozostałej części budynku przeprowadzono remont. 25 listopada 2000 roku odbyła się uroczystość  poświęcenia całego obiektu szkolnego, którego dokonał ks. bp Edward Białogłowski, a także nadania imienia szkole. Od tego czasu patronem Zespołu Szkół  w Januszkowicach jest Adam Mickiewicz.  Na pamiątkę tego wydarzenia corocznie obchodzone jest Święto Patrona Szkoły. Przez wszystkie lata wzbogacano bazę dydaktyczną szkoły niezbędną do nauczania poszczególnych przedmiotów. Od listopada 2005 roku w szkole funkcjonuje nowoczesna pracownia informatyczna sfinansowana w ramach projektu MEN przez Europejski Fundusz Społeczny. W trosce o rozwój i zdrowie duży nacisk położono na sport i kulturę fizyczną.  Bezpośrednio przy szkole wybudowano duże trawiaste boisko sportowe, które położone jest na działkach wykupionych od miejscowych rolników.

      Od września 2005 roku do grona pedagogicznego dołączył nowy proboszcz parafii Januszkowice, ks. Mariusz Cymbała, który rozpoczął nauczanie religii w szkole w związku

 z przejściem na emeryturę ks. prałata Tadeusza Preisa.

 Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum uczyli się  dodatkowo, oprócz języka niemieckiego, także języka angielskiego. Zajęcia te prowadziły Renata Maciejowska i  Patrycja Szybowicz. W tym okresie pracę w oddziale przedszkolnym podjęła Celina Kowalska.
      Ważnym wydarzeniem w historii szkoły i środowiska lokalnego było poświęcenie i wręczenie sztandaru Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Januszkowicach. Poświęcenia sztandaru ufundowanego przez Radę Rodziców i nauczycieli dokonał 20 maja 2006 roku w kościele w Januszkowicach ksiądz infułat Stanisław Mac. W dalszej części uroczystości cała społeczność szkolna wraz z zaproszonymi gośćmi obejrzała część artystyczną w wykonaniu uczniów, której intencją była refleksja nad kształtem patriotyzmu w przeszłości i w czasach współczesnych.

 1 września 2008 roku stanowisko dyrektora szkoły objęła  Ewa Ziaja. Dzięki staraniom pani dyrektor przeprowadzono prace remontowe mające na celu poprawę estetycznego wizerunku szkoły, m.in. odnowiono klasy , przebudowano klatkę schodową, a na placu przyszkolnym położono nową nawierzchnię asfaltową. W kolejnym roku wykonano termomodernizację budynku.  Funkcjonująca już od kilku lat stołówka szkolna zaczęła wydawać obiady dla uczniów. Od 2009 roku, wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów, zorganizowano dowozy dzieci mieszkających w najbardziej oddalonych rejonach Januszkowic i Opacionki.  W dniu  20 października 2009 roku  uchwałą Rady Miejskiej w Brzostku szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół w Januszkowicach, w skład którego wchodzi sześcioletnia Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi i trzyletnie Gimnazjum. W szkole zatrudniono pielęgniarkę i pedagoga szkolnego, który służył pomocą

 w rozwiązywaniu problemów wychowawczych młodzieży.

W trosce o wszechstronny rozwój uczniów stworzono w szkole  możliwość rozwijania ich uzdolnień i zainteresowań poprzez udział w zajęciach realizowanych w ramach projektów finansowanych przez Unię Europejską – „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” oraz „Wiejska szkoła w środku Europy bez różnic”.

18 czerwca 2011 roku nauczyciele, pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół im . Adama Mickiewicza w Januszkowicach uroczyście świętowali  jubileusz 60-lecia istnienia obecnego budynku szkoły. Na pamiątkę tego wydarzenia wmurowano przy wejściu do szkoły tablicę pamiątkową . Z tej  okazji została również wydana pierwsza monografia szkoły. Książka Wczoraj i dziś szkoły

w Januszkowicach, napisana przez nauczycieli pod redakcją ks. Mariusza Cymbały, to także pierwsza publikacja ukazująca historię wsi Januszkowice i Opacionka.

 W 2012 roku po objęciu stanowiska  proboszcza w parafii Januszkowice  ks. Stanisław Mirek rozpoczął naukę religii w szkole.