STOŁÓWKA SZKOLNA

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA

W JANUSZKOWICACH

 

Uchwalono na podstawie:

1)    art. 106 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59),

2)    Zarządzenia nr 7/16/17 z dnia 3 kwietnia 2017 Dyrektora szkoły

 

§ 1.
Postanowienia ogólne

 

1.    Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania ze stołówki.

 

2.    Posiłki wydawane są w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych podczas trzech przerw obiadowych, a w przypadku zgłoszonych wcześniej wyjazdów na wycieczki, wyjść do kina, na basen itp. obiad wydaje się w godzinach ustalonych z pracownikami kuchni

 

3.    Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadłospis, ogłoszenia dotyczące stołówki szkolnej wywieszone są na tablicy informacyjnej w korytarzu na parterze szkoły w stołówce i na stronie internetowej szkoły.

 

§ 2.
Uprawnienia do korzystania ze stołówki

 

Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

 

1)    uczniowie szkoły wnoszący opłaty indywidualne,

2)    uczniowie szkoły, których dożywianie jest finansowane na podstawie decyzji, przez MGOPS, Radę Rodziców oraz innych sponsorów,

3)    nauczyciele wnoszący opłaty indywidualne zgodnie z w/w zarządzeniem.


§ 3.
Ustalanie wysokości opłat za posiłki

 

1.    Ustalone wysokości opłat za posiłki w stołówce szkolnej:

 

1)    opłata za jeden posiłek dla ucznia – 3,50 zł,

2)    opłata za jeden posiłek dla nauczycieli –8,77 zł.

 

2.    Wysokość opłaty za posiłki w stołówce szkolnej określa dyrektor szkoły w miesiącu styczniu w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę (na podstawie jak w pkt 4).

 

3.    Opłaty za korzystanie przez ucznia z posiłków w stołówce szkolnej ustalane są w wysokości kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku.

 

4.    Inne osoby, korzystające z posiłków w stołówce szkolnej, ponoszą pełne koszty uwzględniające koszty wykorzystanych produktów oraz koszty utrzymania stołówki szkolnej, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w stołówce szkolnej.

 

5.    W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.


§ 4.
Wnoszenie opłat za posiłki

 

1.    Opłaty za obiady w danym miesiącu przyjmuje intendent stołówki od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

 

2.    Opłatę za posiłki wnosi się za cały miesiąc z góry, do dziesiątego dnia bieżącego miesiąca, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej.


§ 5.
Zwroty za niewykorzystane obiady

 

1.    Nieobecności na obiedzie należy zgłosić osobiście lub telefonicznie u intendenta w sekretariacie szkoły. W przypadku nieobecności ucznia lub innej osoby korzystającej ze stołówki szkolnej odliczeniu podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku, za każdy zgłoszony dzień, z wyłączeniem pierwszego dnia zgłoszenia oraz dnia, w którym zgłoszono nieobecność.

 

2.    W takiej sytuacji opłata uiszczona z góry za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu zostanie zwrócona w postaci pomniejszenia o jej wysokość opłaty za posiłki w kolejnym miesiącu.

 

3.    Rozliczenia i zwrotu opłat za niewykorzystane posiłki w czerwcu dokonuje się najpóźniej do 30 czerwca danego roku.

 

§ 6.
Zasady zachowania na stołówce

 

1.    Osobom, które nie korzystają ze stołówki szkolnej, zakazuje się wchodzenia do niej.

 

2.    Uczeń zobowiązany jest przed posiłkiem umyć ręce i przestrzegać regulaminu stołówki dotyczącego przepisów bhp.

 

3.    W stołówce obowiązuje cisza.

 

4.    Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

 

5.    Naczynia po spożyciu posiłku mają być odstawione w wyznaczonym miejscu.

 

6.    Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.

 

7.    W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad zachowania poinformowany zostanie wychowawca klasy i za jego pośrednictwem rodzice ucznia.

 

8.    Za rażące naruszenie regulaminu stołówki uczeń może zostać skreślony z listy korzystających z obiadów w stołówce szkolnej.

§ 7.
Postanowienia końcowe

 

1.    O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje dyrektor szkoły.

 

2.    Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor w postaci pisemnego aneksu.

 

3.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2017r.

 

Podstawa prawna

 

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) - art. 106.

 
 
JADŁOSPIS