KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ, SPOTKAŃ

Z RODZICAMI ORAZ TERMINY DOTYCZĄCE KLASYFIKACJI

W ROKU SZK. 2016/2017

 

Termin

Wydarzenie

Odpowiedzialni

15.09.2016 r.

Organizacyjne zebranie Rady Pedagogicznej

dyrektor

27.09.2016 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej

Spotkanie z rodzicami

dyrektor,

wszyscy nauczyciele

do dnia 19.12.2016 r.

Poinformowani ucznia i wychowawcę o przewidywanej klasyfikacyjnej śródrocznej ocenie niedostatecznej

nauczyciele poszczególnych przedmiotów

do dnia 22.12.2016 r.

Powiadomienie rodziców ucznia o zagrożeniu oceną niedostateczną śródroczną

wychowawcy klas

do dnia 21.12.2016 r.

Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych

nauczyciele poszczególnych przedmiotów

do dnia 05.01.2017 r.

Powiadomienie rodziców ucznia o przewidywanych ocenach z przedmiotów i przewidywanej ocenie z zachowania

wychowawcy klas

30.01.2017r.

Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna

dyrektor, wszyscy nauczyciele

31.01.2017 r.

Wywiadówka – wyniki nauczania śródroczne

wszyscy nauczyciele

26.04.2017 r.

Wywiadówka śródokresowa

wszyscy nauczyciele

do dnia 10.05.2017r.

Poinformowani ucznia i wychowawcę o przewidywanej klasyfikacyjnej rocznej ocenie niedostatecznej

nauczyciele poszczególnych przedmiotów

do dnia 12.05.2017r.

Powiadomienie rodziców ucznia

o zagrożeniu oceną niedostateczną na koniec roku

wychowawcy klas

do dnia 12.05.2017 r.

Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach rocznych

nauczyciele poszczególnych przedmiotów

do dnia 23.05.2017 r.

Powiadomienie rodziców ucznia o przewidywanych ocenach z przedmiotów i przewidywanej ocenie z zachowania na koniec roku

wychowawcy klas

14.06.2017r.

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja roczna

dyrektor, wszyscy nauczyciele

 

    

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

 

 SZKOŁA PODSTAWOWA:

22.12.2016 r.    DZIEŃ WOLNY

19, 20, 21  04.2017r.    EGZAMIN GIMNAZJALN

2.05.2017 r.       DZIEŃ WOLNY

16.06 2017 r.     DZIEŃ WOLNY

 

 GIMNAZJUM:

22.12.2016 r.   DZIEŃ WOLNY

19, 20, 21  04.2017r. EGZAMIN GIMNAZJALNY

2.05.2017 r.        DZIEŃ WOLNY

16.06 2017 r.        DZIEŃ WOLNY