KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

 

Lp.

Nazwa apelu lub uroczystości szkolnej

NAUCZYCIELE ODPOWIEDZIALNI

Oprawa muzyczna

1.

Sprzątanie świata

 

Magdalena Kawalec

 

2.

 

Apel z okazji święta KEN   Pasowanie  uczniów  kl I

14.10.2019 r

Danuta Lechwar

Jan Palar

3.

Święto Szkoły – Dzień Patrona

28.11.2019 r.

Zespół humanistyczny

Jan Palar

4.

Apel z okazji święta Niepodległości

08.11.2019 r.

Marta Karmelita

Jan Palar

 

5.

Andrzejki

28.11.2019 r.

Celina Kowalska, Stefan Kokoczka

 

6.

Poranek Wigilijny

20.12.2019 r.

Barbara Szczucińska, Maria Przewoźnik, Magdalena Kawalec

Jan Palar

7.

Koncert Kolęd

06.01.2020 r.

Maria Przewoźnik

Jan Palar

8.

Święto Babci i Dziadka

30.01.2020 r.

Celina Kowalska, Danuta Lechwar, Jan Palar, Joanna Zegarowska, Wanda Jamróz

Jan Palar

9.

Dzień Chorego

15.02.2020 r.

 

Ks. Stanisław Mirek, szkolne Caritas, Katarzyna Pietrucha-Nowak

 

Jan Palar

10.

Apel – Dzień Kobiet

09.03.2020 r

Wszyscy mężczyźni pracujący w szkole

Jan Palar

11.

Rekolekcje Wielkopostne

24.03. 2020 r. - Droga Krzyżowa

Maria Przewoźnik, Wanda Jamróz

Maria Przewoźnik 

12.

Apel – Dzień Ziemi

 27.04.2020 r.

Agnieszka Rusztowicz

Jan Palar

13.

Święto Flagi

 

Jan Palar, Joanna Zegarowska

Jan Palar

14.

Apel - Konstytucja 3 Maja

 30.04.2020 r.

Stefan Kokoczka

Jan Palar

15.

Apel – Dzień Matki i Ojca

26.05.2020 r.

Celina Kowalska, Joanna Zegarowska, Danuta Lechwar, Wanda Jamróz

Jan Palar

16.

Dzień Dziecka

01.06.2020 r.

Wychowawcy

Rada Rodziców

 

17.

Zakończenie roku szkolnego

26.06.2020 r.

Marta Karmelita

Jan Palar

18.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Barbara Szczucińska

Jan Palar

 

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ, SPOTKAŃ

Z RODZICAMI ORAZ TERMINY DOTYCZĄCE  KLASYFIKACJI

 W ROKU SZK. 2019/2020

 

Termin

Wydarzenie

Odpowiedzialni

12.09.2019 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej                   Zapoznanie Rady Pedagogicznej                    

z Nadzorem pedagogicznym Dyrektora Szkoły

dyrektor

 

26.09.2019 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej

Spotkanie z rodzicami

dyrektor,

wszyscy nauczyciele

do dnia 19.12.2019 r.

Poinformowani ucznia                                            i wychowawcę o przewidywanej klasyfikacyjnej śródrocznej ocenie niedostatecznej

nauczyciele poszczególnych przedmiotów

do dnia 20.12.2019 r.

Powiadomienie rodziców ucznia                      

 o zagrożeniu oceną niedostateczną śródroczną

wychowawcy klas

do dnia 10.01.2020 r.

Poinformowanie uczniów                                       o przewidywanych ocenach śródrocznych

 nauczyciele poszczególnych przedmiotów

do dnia 10.01.2020 r.

Powiadomienie rodziców ucznia                                 o przewidywanych śródrocznych ocenach z przedmiotów           

 i przewidywanej ocenie śródrocznej                                          z zachowania

wychowawcy klas

31.01.2020 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna

dyrektor, wszyscy nauczyciele

06.02.2020 r.

Wywiadówka – wyniki nauczania śródroczne

wszyscy nauczyciele

07.05.2020 r.

Wywiadówka śródokresowa

wszyscy nauczyciele

do dnia 11.05.2020 r.

Poinformowani ucznia                                           i wychowawcę o przewidywanej klasyfikacyjnej rocznej ocenie niedostatecznej

nauczyciele poszczególnych przedmiotów

do dnia 15.05.2020 r.

Powiadomienie rodziców ucznia                     

o zagrożeniu oceną niedostateczną na koniec roku

wychowawcy klas

do dnia 22.05.2020 r.

Poinformowanie uczniów                                      o przewidywanych ocenach rocznych

 nauczyciele poszczególnych przedmiotów

do dnia 29.05.2020 r.

Powiadomienie rodziców ucznia                                      o przewidywanych ocenach rocznych                           z przedmiotów

   i przewidywanej ocenie                                       z zachowania na koniec roku

wychowawcy klas

19.06.2020 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja roczna

dyrektor, wszyscy nauczyciele